WELCOME

ในการสรรค์สร้างผลงานสถาปัตยกรรมไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกก็ตาม งานที่ผลิตออกมาจะสะท้อนความเป็นมาของผู้ใช้สอย ซึ่งมีหลายองค์ประกอบ เริ่มจากความต้องการ หรือแรงบันดาลใจของผู้อยู่อาศัย ผสานกับแนวคิดผ่านวิชาชีพ ของสถาปนิกและนักออกแบบ ถ่ายทอดออกมาจนกระทั้ง คัดสรรค์ผู้ที่จะผลิตชิ้นงานทางสถาปัตยกรรมนั้นด้วยเทคนิคและวิชาช่างรวมถึงประสบการณ์ที่สืบต่อกันมาเพื่อให้ได้งานออกมามีคุณภาพตามต้องการเพื่อบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้สอย

ABOUT US

ปัจจุบันงานตกแต่ง (Decorating) มีความแตกต่างกันมากมาย ซึ่งความแตกต่างนั้นประกอบไปด้วยหลายส่วนด้วยกันคือ ความแตกต่างทางด้านแนวความคิด (Idea) ความเป็นอยู่ (Living Style) และความชอบที่ต่างกันออกไป

โดยแบ่งประเด็นหลักมี 3 แนวคิด
  1. แนวความคิดของผู้อยู่อาศัย
  2. แนวความคิดของผู้ออกแบบ
  3. แนวความคิดที่มีกรอบข้อกำหนดของงบประมาณ

จากข้างต้นที่กล่าวมาจึงทำให้ KB-DECORATE ขอเสนอ ผลงานเพื่อเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในการดำเนินงาน ตกแต่งอาคารและสร้างผลงานในรูปแบบต่างๆ